🇬🇧 English version here

Podmínky užívání VOLOwishlist.com

provozované společností Tomikup s.r.o., Zavadilova 27, 160 00  Praha 6
IČ / 08055181, DIČ / CZ08055181

účinné od 1.1.2018

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. VOLO

  • 1.1.1. VOLO je sociální síť, umožňující sdílení přání mezi uživateli. Dále slouží jako srovnávací a nákupní galerie, umožňující Uživatelům srovnání Nabídek zvoleného zboží, nabízeného Obchodníky, a to podle ceny, případně dalších parametrů.
 • 1.2. Působnost Podmínek

  • 1.2.1. Tyto Podmínky upravují užití VOLO uživateli a vztah mezi Uživatelem a Tomikupem. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Obchodníkem a Uživatelem, uzavřenou s využitím rozhraní Tomikupu, a souhlas s těmito Podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy, ačkoliv obsahují některá ujednání, tvořící součást takové kupní smlouvy.
  • 1.2.2. Uzavřel-li Uživatel kupní smlouvu způsobem uvedeným v čl. 6.1.2, tj. kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím e-shopu Obchodníka provozovaného na internetových stránkách příslušného Obchodníka, nepoužijí se ustanovení článku 2.6 – 2.8, 3 a 4 Podmínek.
 • 1.3. Výklad pojmů

  • 1.3.1. Podmínky – tyto Podmínky užívání nákupní galerie VOLOwishlist.com, dostupné http://www.Tomikup.cz/podminky-uzivani/;
  • 1.3.2. VOLO – nákupní galerie Tomikup.cz, dostupná pod www.Tomikup.cz;
  • 1.3.3. Provozovatel – provozovatel VOLO, společnost Tomikup s.r.o., Zavadilova 27, Praha 6, 160 00, IČ: 08055181, DIČ: CZ08055181;
  • 1.3.4. Uživatel – uživatel internetu, přistupující na stránky VOLOwishlist.com za účelem kontaktu s přáteli, sdílení přání a prohlížení nabídek;
  • 1.3.5. Obchodník – provozovatel E-shopu registrovaný u VOLO, vystavující Nabídky zboží, dostupného prostřednictvím svého E-shopu, na stránkách Tomikupu;
  • 1.3.6. E-shop – internetový obchod, provozovaný obchodníkem pod vlastní doménou, prostřednictvím XML kódu propojený se stránkami VOLO;
  • 1.3.7. Nabídka – nabídka zboží, nabízeného Obchodníkem na stránkách jeho E-shopu, umístěná na stránky VOLO; Nabídka není návrhem na uzavření Kupní smlouvy;
  • 1.3.8. Objednávka – reakce na Nabídku, zaslaná Obchodníkovi Uživatelem prostřednictvím VOLO a přes její rozhraní, jejímž předmětem je poptávka zboží dle Nabídky; Objednávka je považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy;
  • 1.3.9. Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená prostřednictvím VOLO mezi Uživatelem a Obchodníkem;
  • 1.3.10. Garance – Garance náhrady kupní ceny Provozovatelem, upravená v čl. 6 Podmínek.

2. Práva a povinnosti Uživatele, pravidla vkládání příspěvků

  • 2.1. Užívání Tomikupu je pro Uživatele zdarma. Odesláním první Objednávky je Uživateli automaticky a bezplatně vytvořen jeho uživatelský účet, k němuž má Uživatel přístup za pomocí zadaných přístupových údajů (uživatelské jméno + heslo). Registrace Uživatele může být zrušena, pokud Uživatel při užívání Tomikupu porušuje tato Pravidla nebo právní předpisy. Registrace Uživatele může být zrušena na základě jeho žádosti zaslané Tomikupu, nebo pokud Uživatel při užívání Tomikupu porušuje tato Pravidla nebo právní předpisy.
  • 2.2. Uživatel je oprávněn informovat Provozovatele o případech, kdy mu zboží nebylo Obchodníkem dodáno včas, nebo se dodané zboží nacházelo v jakémkoli rozporu s kupní smlouvou, bez ohledu na to, zda se jedná o Kupní smlouvu uzavřenou dle čl. 6.1.1 Obchodních podmínek, nebo o kupní smlouvu uzavřenou dle čl. 6.1.2 Obchodních podmínek.
  • 2.3. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí Portálu, a tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným osobám. Zejména není Uživatel oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Portálu, instalovat do něj software ovlivňující vyhledávání nebo zasahujících do jiných funkcí Portálu, a tento software nabízet ostatním Uživatelům, Obchodníkům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet, vytvořený dle čl. 7.1., zablokovat IP adresu Uživatele, i zrušit registraci Obchodníka, který daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu použije.
  • 2.4. Uživatel je oprávněn prostřednictvím rozhraní Tomikupu vkládat k jednotlivým výrobkům uživatelské recenze a příspěvky v poradnách, a hodnocení k jednotlivým Obchodníkům (dohromady „Příspěvky“). Uživatelské Příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů a nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací prezentovaných v Příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy. Obzvláště anonymní Příspěvky by měli Uživatelé přijímat jako subjektivní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě zboží, E-shopů nebo Obchodníků.
  • 2.5. Provozovatel je oprávněn odstranit jakýkoli Příspěvek bez uvedení důvodu. Zejména pak takový, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo který je schopen jakkoliv poškodit provozovatele, Obchodníky nebo jiné Uživatele. O odstranění Příspěvku není provozovatel povinen Uživatele informovat nebo mu sdělit jakékoli důvody odstranění.
  • 2.6. Vkládání Příspěvků je bezplatné a Uživateli za ně nepřísluší žádná odměna. Vložením Příspěvku dává Uživatel Provozovateli svolení k užití Příspěvků v rámci nákupní galerie ve formě zpřístupnění třetím osobám, reprodukce a úpravě Příspěvků, a to ať tvoří autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, či nikoliv. Provozovatel je oprávněn právo k užití Příspěvků udělit třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní).
  • 2.7. Uživatel je povinen zdržet se při vkládání Příspěvků uvádění informací, vzbuzujících u ostatních Uživatelů nebo Obchodníků dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo osoba jím pověřená.

3. Ochrana osobních údajů

  • 3.1. Registrací uděluje Uživatel – fyzická osoba Provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Přečtěte si jak a proč nakládáme s vašimi osobními údaji.
   • 3.1.1. zadaných v rámci Objednávky, za účelem vyřízení Objednávky a jejich předání Obchodníkovi za účelem uzavření Kupní smlouvy,
   • 3.1.2. zadaných v souvislosti s uplatněním práv z Garance dle čl. 6 Obchodních podmínek.
  • 3.2. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány výhradně v rozsahu, v jakém je Uživatelé uvedli v rámci Objednávky, za účelem uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Tomikupu či za účelem uplatnění práv z Garance, a to po dobu trvání registrace Uživatele.
  • 3.3. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. reg. 46884. Uživatel může kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky nebo při registraci, požádat o informace o rozsahu zpracovávání jeho osobních údajů, o výpis všech osobních údajů, zpracovávaných Provozovatelem k okamžiku doručení žádosti, přičemž je oprávněn požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci zpracovávaných osobních údajů.
  • 3.4. V souladu s § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti je Provozovatel oprávněn zasílat Uživatelům, jejichž e-mailovou adresu získal v rámci poskytnutí služeb Uživatelům, obchodní sdělení, týkající se Tomikupu, Provozovatele nebo jeho obchodní činnosti, na tuto e-mailovou adresu. Tento souhlas má Uživatel možnost kdykoliv bezplatně odvolat odpovědí na obchodní sdělení v požadovaném formátu.

4. Závěrečná ustanovení

  • 4.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1.1.2014
  • 4.2. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat Uživatele na stránkách Tomikupu. Nová verze Podmínek se nepoužije na Objednávky, odeslané před nabytím její účinnosti – tyto Objednávky se řídí předchozím zněním Podmínek. Uživatel potvrzuje svůj souhlas se zněním aktuální verze Podmínek pokaždé, kdy odesílá Objednávku nebo kdy zadává Příspěvek.
  • 4.3. Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
  • 4.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.
  • 4.5. Pro účely jakékoli komunikace s Provozovatelem je Uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce http://info.Tomikup.cz/kontakt/.

5. GDPR ochrana osobních údajů

  • Osobní údaje uživatel jsou použity pouze pro účely seznamu přání VOLO, a to ke zlepšení uživatelské přívětivosti. Například doporučení dokonalých nápadů na dárky. Vaše data nebudou prodána třetím stranám. O smazání dat můžete snadno požádat pomocí tlačítka „Deaktivace účtu“ na stránce osobní nastavení